Диспозиційна характеристика саморозвитку особистості

Метою авторської діагностичної методики «Диспозиційна характеристика саморозвитку особистості – ДХСО» є визначення рівня актуалізації психологічних ресурсів саморозвитку особистості як прогресивного, усвідомленого і самокерованого процесу особистісних змін, особистісного зростання.

Як психологічні ресурси саморозвитку (структурні складові цілісної системи особистісного саморозвитку) ми визначили: потребу в саморозвитку як його джерело і детермінант; умови, які забезпечать його успішність; механізми як функціональні засоби його здійснення. Розкриємо їх сутність.

Потреба в саморозвитку визначається актуалізованістю характеристик саморозвитку (самоактивність, життєдіяльність, розвиненість самосвідомості). Вона забезпечується базовим рівнем особистісного саморозвитку (зона актуального розвитку), а також насиченістю життя особистості (зона найближчого розвитку) і виникає при зміні змістової структури індивідуальної свідомості та трансформації смислових утворень.

Психологічними умовами, що забезпечують успішність саморозвитку, ми вважаємо: зріле Я особистості (що має такі характеристики, як автономність, самоідентичність, інтернальність), відкритість, толерантність до нового, наявність усвідомленої мети самоздійснення як орієнтира саморозвитку (самовизначення) та активної життєвої стратегії.

Механізмами як функціональними засобами саморозвитку, з нашої точки зору, виступають рефлексія, саморегуляція та зворотний зв’язок.

Теоретичні дослідження існуючих психологічних концепцій саморозвитку особистості дозволяють стверджувати, що психологічні ресурси як сукупність можливостей розвитку вже існують у психологічній реальності людини, але для здійснення прогресивного особистісного саморозвитку потрібна їх актуалізація і встановлення між ними певних функціональних зв’язків. Багаторічний досвід використання методики ДХСО показав її евристичний потенціал стосовно постанови конкретних психокорекційних завдань розвитку особистості. Отримані за методикою данні дозволяють виявити стан психологічних ресурсів саморозвитку особистості, актуалізація яких (а інколи й формування) сприятиме становленню суб’єкта саморозвитку.

Виклад теоретико-методологічних підстав, опис процедури перевірки валідності і надійності, а також стандартизації результатів методики можна знайти у статті Кузікова С.Б. КОНСТРУЮВАННЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ та монографії Кузікова С.Б. Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці

Бланк та опис методики доступні за посиланням:import_contacts (укр.), import_contacts (рус.)