Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика

В травні 2017 року побачила світ друга частина Наукового проекту – Колективна монографія «Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика» (книга 2). Вдруге натхненниками Проекту, ідейними, науковими, організаційними редакторами монографії були директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, д. психол. н., проф., Максименко Сергій Дмитрович, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, д. психол. н., проф. Кузікова Світлана Борисівна, провідний науковий співробітник, завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Зливков Валерій Лаврентійович.

Колективна монографія присвячена сучасним проблемам психології особистості. У книзі висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти дослідження особистості у кризових умовах і критичних ситуаціях життя. Розглядаються особливості переживання персонологічних, вікових, професійних і соціокультурних криз; умови адаптації, ресоціалізації та розвитку особистості в ускладнених умовах життя. Особливу увагу в представленому науковому доробку приділено проблемам збереження психічного здоров’я людини та надання їй психологічної допомоги в консультативно-терапевтичній практиці. Книга адресується фахівцям у галузі психології та суміжних із нею дисциплін, студентам, аспірантам, широкому загалу освітян.

В реалізації Проекту взяли участь провідні українські науковці в галузі психології.
Відомості про авторів:
Блинова Олена Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонсь¬кого державного університету.
Борисюк Алла Степанівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медич¬ний університет».
Варій Мирон Йосипович − доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та практичної психології Націо¬нального університету «Львівська політехніка».
Василевська Олена Іванівна − кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Долинська Любов Василівна − кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Єрмакова Наталія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Завацька Наталія Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології і соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Завацький Вадим Юрійович – кандидат психологічних наук, докторант кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Зливков Валерій Лаврентійович − кандидат психологічних наук, доцент, завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Карпенко Зіновія Степанівна − доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Кокун Олег Матвійович − член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Кряж Ірина Володимирівна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної психології Харківського націо¬нального університету імені В.Н. Каразіна.
Кузікова Світлана Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Кузнєцов Марат Амірович − доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології Харківського націо¬нального педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Лукомська Світлана Олексіївна − кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Максименко Сергій Дмитрович – академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член Міжнародної ради психологів (США), дійсний член Європейської академії природничих наук (Німеччина), директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Олефір Валерій Олександрович – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Радчук Галина Кіндратівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Терно¬пільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Сафін Олександр Джамільович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Седих Кіра Валеріївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Титаренко Тетяна Михайлівна − член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної і політичної психології НАПН України.
Тімченко Олександр Володимирович – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України.
Усик Дмитро Борисович − кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Фоменко Карина Ігорівна − кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Хомуленко Тамара Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Черенщикова Дар’я Вікторівна − кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Сумського державного педагогіч¬ного університету імені А.С. Макаренка.
Шаповалова Владислава Сергіївна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри педагогіки і психології Національного фармацевтичного університету.
Швалб Юрій Михайлович − доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Щербак Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Яблонська Тетяна Миколаївна − доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри психології розвитку факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Я (С.К.), як відповідальний за випуск редактор, відчуваю глибоке задоволення від нашої спільної роботи і висловлюю вдячність, чоловікові – за художньо-стильову концепцію видання, за комп’ютерну верстку і підготовку до друку монографії, а також всім членам кафедри психології СумДПУ імені А.С. Макаренка – за всебічну підтримку наукових починань завідувачки, особистий творчий внесок кожного в імідж кафедри.

Завантажити

Підготовка студентів–психологів до професійної діяльності в галузі надання психологічної допомоги

Cерія навчальних посібників «Підготовка студентів–психологів до професійної діяльності в галузі надання психологічної допомоги»

Кузікова С.Б. Психокорекціна практикаКузікова С.Б. Підготовка студентів-психологів до психокорекціної діяльностіКузікова С.Б. Психологія саморозвитку

В серії навчальних посібників запропоновані система та психолого-педагогічне забезпечення фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності, в основу яких покладено авторську концепцію становлення суб’єкта саморозвитку. Аргументовано логіку побудови системи підготовки. Подані програми навчальних дисциплін «Основи психокорекції», «Психологічна служба в системі освіти», «Психологія саморозвитку» та психокорекційної практики, укладені за вимогами КМС і з урахуванням розроблених автором умов, принципів, технологій організації фахової підготовки студентів-психологів з метою активізації і оптимізації становлення суб’єкта особистісного і професійного саморозвитку.

Розроблена авторська комплексна програма навчання дозволяє дати студентам необхідні теоретичні і практичні знання, сприяє формуванню у них навичок роботи та професійно значущих якостей особистості. Кульмінаційним і інтегрувальним моментом у системі фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності є розроблений авторський навчальний курс «Психологія саморозвитку». Цей курс є інноваційним щодо освітніх завдань, технологій та науково-прикладного змісту і розкриває прогресивні механізми становлення особистості як суб’єкта власної життєдіяльності і саморозвитку. Це, у свою чергу, сприяє професійному і особистісному зростанню бакалаврів-психологів як майбутніх фахівців-практиків. Така подвійна спрямованість курсу завдяки подвійному рефлексивному опануванню знань сприяє формуванню у майбутніх психологів-практиків усвідомлення себе як суб’єктів життєвого шляху і професійної діяльності, а також виробленню умінь застосування технологій організації власного саморозвитку та саморозвитку клієнтів у ситуаціях консультування та психологічної корекції.