ПРОГРАМА ІV Міжнародної науково-практичної конференції «ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ»

З гордістю публікую програму конференції “ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ”. Зверніть увагу – лише програма займає під 60 сторінок: 37 майстер-класів, більше 500 учасників з 12 країн світу, 28 міст України. Пишаюсь, що ми змогли поєднати таку велику кількість людей.

Завантажити

Інформація про торішню конференцію ви можете продивитись за посиланням

Програма VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі»

Шановні учасники конференції, з гордістю представляємо вам програму конференції. Чекаємо вас 30 березня у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка.

На Вас чекають неймовірні майстер-класи та зустрічі непересічними людьми.

Завантажити

етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі
Starts: 03/30/2016 08:00 am
Ends: 03/30/2016
Duration: 18 hours:
Суми, Сумська
40000
UA

Програма конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя»

Шановні учасники конференції, з гордістю представляємо вам програму конференції. Чекаємо вас 18–19 лютого у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка.

Ми підготували 17 майстер класів та запросили більш як 300 учасників.

Завантажити

Міні-анкета “Дієвість саморозвитку особистості”

Мета міні-анкети «Дієвість саморозвитку особистості» (Кузікова С.Б.) – дослідження змістового наповнення потреби у саморозвитку, усвідомленості і керованості процесу особистісних змін.

Міні-анкета складається з п’яти запитань, які передбачають три відповіді закритого типу і одну – відкритого. Запропоновані варіанти відповіді розміщені за ступенем актуалізованості потреби в саморозвитку. Четвертий варіант, який відображає вищий ступінь, передбачає розгорнуту відповідь щодо суті питання.

Бланк и опис методики доступні за посиланнями import_contacts(укр)
import_contacts(рус)

Міні-анкета «Дієвість саморозвитку особистості»
Written by: Кузікова С.Б.

Диспозиційна характеристика саморозвитку особистості

Метою авторської діагностичної методики «Диспозиційна характеристика саморозвитку особистості – ДХСО» є визначення рівня актуалізації психологічних ресурсів саморозвитку особистості як прогресивного, усвідомленого і самокерованого процесу особистісних змін, особистісного зростання.

Як психологічні ресурси саморозвитку (структурні складові цілісної системи особистісного саморозвитку) ми визначили: потребу в саморозвитку як його джерело і детермінант; умови, які забезпечать його успішність; механізми як функціональні засоби його здійснення. Розкриємо їх сутність.

Потреба в саморозвитку визначається актуалізованістю характеристик саморозвитку (самоактивність, життєдіяльність, розвиненість самосвідомості). Вона забезпечується базовим рівнем особистісного саморозвитку (зона актуального розвитку), а також насиченістю життя особистості (зона найближчого розвитку) і виникає при зміні змістової структури індивідуальної свідомості та трансформації смислових утворень.

Психологічними умовами, що забезпечують успішність саморозвитку, ми вважаємо: зріле Я особистості (що має такі характеристики, як автономність, самоідентичність, інтернальність), відкритість, толерантність до нового, наявність усвідомленої мети самоздійснення як орієнтира саморозвитку (самовизначення) та активної життєвої стратегії.

Механізмами як функціональними засобами саморозвитку, з нашої точки зору, виступають рефлексія, саморегуляція та зворотний зв’язок.

Теоретичні дослідження існуючих психологічних концепцій саморозвитку особистості дозволяють стверджувати, що психологічні ресурси як сукупність можливостей розвитку вже існують у психологічній реальності людини, але для здійснення прогресивного особистісного саморозвитку потрібна їх актуалізація і встановлення між ними певних функціональних зв’язків. Багаторічний досвід використання методики ДХСО показав її евристичний потенціал стосовно постанови конкретних психокорекційних завдань розвитку особистості. Отримані за методикою данні дозволяють виявити стан психологічних ресурсів саморозвитку особистості, актуалізація яких (а інколи й формування) сприятиме становленню суб’єкта саморозвитку.

Виклад теоретико-методологічних підстав, опис процедури перевірки валідності і надійності, а також стандартизації результатів методики можна знайти у статті Кузікова С.Б. КОНСТРУЮВАННЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ та монографії Кузікова С.Б. Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці

Бланк та опис методики доступні за посиланням:import_contacts (укр.), import_contacts (рус.)

Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі

30 березня 2016 р.  на базі кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренко відбудеться

VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і фахівців в області психології

ЕТНІЧНА САМОСВІДОМІСТЬ ТА МІЖЕТНІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Напрямки роботи конференції:

 1. Теоретико-методологічні основи досліджень особистості і групи в етнічній та крос-культурної психології.
 2. Етнокультурні традиції та цінності – збереження і трансформація.
 3. Психологічні особливості міжетнічної взаємодії в різних соціокультурних умовах.
 4. Соціальна мобільність особистості в поліетнічному і мультикультурному просторі.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Етнічна самосвідомість і міжетнічна взаємодія у сучасному світі» до початку конференції. Програма конференції передбачає: пленарне засідання, робота секцій, майстер-класи. До участі у конференції запрошуємо всіх зацікавлених осіб.

Информационный лист

Завантажити інформаціний лист (укр) Загрузить информационній лист (рус)

Этническое самосознание и межэтническое взаимодействие в современном мире
Теоретико-методологические основы исследований личности и группы в этнической и кросс-культурной психологии; Этнокультурные традиции и ценности — сохранение и трансформация; Психологические особенности межэтнического взаимодействия в различных социокультурных условиях; Социальная мобильность личности в полиэтническом и мультикультурном пространстве.
Starts: 03/30/2016
Ends: 03/30/2016
СумДПУ ім. Макаренка А.С.
Сумы
UA

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя

18-19 лютого 2016 р. на базі кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбудеться
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ

Напрями роботи конференції:

 1. Теоретико-методологічні дослідження особистості у кризових умовах та критичних ситуаціях життя.
 2. Вікові та соціокультурні життєві кризи особистості: адаптація, ресоціалізація, розвиток.
 3. Психічне здоров’я та психологічна допомога особистості у кризових, посткризових умовах та критичних ситуаціях життя.
 4. Особистість в особливих умовах життєдіяльності і в спорті.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» до початку конференції. Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій, майстер-класи. До участі в конференції запрошуємо науковців, фахівців у галузі надання психологічної допомоги, всіх зацікавлених осіб.

Інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист (укр.)  Загрузить информационное письмо (рус)

Личность в кризисных условиях и критических ситуациях жизни
Направления работы конференции: Теоретические исследования личности в кризисных условиях и критических ситуациях жизни; Возрастные и социокультурные жизненные кризисы личности: адаптация, ресоциализация, развитие; Психическое здоровье и психологическая помощь личности в кризисных, посткризисных условиях и критических ситуациях жизни; Личность в особых условиях жизнедеятельности и в спорте.
Starts: 02/18/2016
Ends: 02/19/2016
Сумы
UA

Особистість у розвитку: теорія і практика. Книга 1

Наприкінці 2015 року завершено роботу над першою частиною Наукового Проекту – Колективною монографією «Особистість у розвитку» (книга 1). Монографія вийшла під грифом Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка МОН України. В реалізації Проекту взяли участь провідні українські і зарубіжні науковці в галузі психології. Натхненниками Проекту, ідейними, науковими, організаційними редакторами монографії були директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, д. психол. н., проф., академік НАПН України Максименко Сергій Дмитрович, провідний науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Зливков Валерій Лаврентійович і завідувачка кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Кузікова Світлана Борисівна.

Я (С.К.), як відповідальний за випуск редактор, відчуваю глибоке задоволення від нашої спільної роботи і висловлюю безмежну вдячність сину і невістці – за художньо-стильову концепцію видання, чоловікові – за комп’ютерну верстку і підготовку до друку монографії, а також всім членам кафедри практичної психології СумДПУ імені А.С. Макаренка – за всебічну підтримку і супровід наукових починань завідувачки, особистий творчий внесок кожного в імідж кафедри.

Колективна монографія присвячена сучасним проблемам психології особистості. В розділах викладено теоретико-методологічні засади дослідження, соціогенетичні і духовні аспекти функціонування, становлення та саморозвитку особистості в ґенезі її буття. Представлений науковий доробок спрямовано на якісне оновлення персонологічної теорії і практики в логіці дослідження особистості як цілісності в усій різноманітності її проявів.

Адресується фахівцям у галузі психології та суміжних із нею дисциплін, студентам, аспірантам, широкому загалу освітян.

Максименко, C.Д. і Чепелєва, Н.В. і Балл, Г.О. і Вільш, І. і Завгородня, О.В. і Зливков, В.Л. (2015) Особистість у розвитку: психологічна теорія та практика Дослідження за темою. СумДПУ ім. А.С. Макаренка, м. Суми, Україна.

Завантажити

Відомості про авторів

 • Балл Георгій Олексійович – доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
 • Блинова Олена Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету.
 • Вертель Антон Вікторович – кандидат філософських наук, викладач кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
 • Вільш Іоланта – доктор педагогічних наук, професор психології університету імені Марії Склодовської-Кюрі, м. Варшава, Польща, іноземний член НАПН України.
 • Єрмакова Наталія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
 • Завацька Наталія Євгеніївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і практичної психології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 • Завгородня Олена Василівна − доктор психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
 • Зливков Валерій Лаврентійович − кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
 • Кузікова Світлана Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
 • Лукомська Світлана Олексіївна − кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
 • Максименко Сергій Дмитрович – доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
 • Моргун Володимир Федорович – кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
 • Радчук Галина Кіндратівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 • Савчин Мирослав Васильович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
 • Седих Кіра Валеріївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
 • Тітов Іван Геннадійович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
 • Хомуленко Тамара Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
 • Чепелєва Наталія Василівна – доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, заступник директора з науково-дослідної роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
 • Щербак Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
 • Щербакова Ірина Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці

У монографії викладено концептуальні засади дослідження феномену саморозвитку особистості загалом та становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці зокрема. Наведено понятійні моделі, змістову та структурно-рівневу характеристики, механізми, критерії саморозвитку особистості, чинники актуалґенезу та закономірності становлення суб’єкта саморозвитку. Висвітлено результати дослідження особливостей саморозвитку як суб’єктної діяльності в осіб юнацького віку. Розглянуто можливості формування суб’єкта саморозвитку в контексті надання психологічної допомоги. Наведено експериментально перевірені психолого-педагогічні умови та технології оптимізації становлення суб’єкта особистісного і професійного саморозвитку в процесі фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності.

Монографія стане у пригоді психологам, педагогам, викладачам, аспірантам, студентам психологічних факультетів вищих навчальних закладів, фахівцям у галузі практичної психології.

Ви можете завантажити книгу на умовах ліцензії Ліцензія Creative Commons, тобто безкоштовно для некомерційного використання, з обов’язковим вказанням автора при використанні у інших роботах. Якщо ви вказуєте книгу у переліку літератури, ви можете скористатись наступною заготовкою:

 • Кузікова С.Б. Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці : Монографія. – Суми: Вид-во МакДен, 2012.  – 410 с.

Завантажити!

Теорія і практика вікової психокорекції

Як свідчить бібліографічний опис:

У посібнику висвітлюються питання психологічної корекції розвитку особистості дітей, підлітків, юнацтва.
Розглядаються теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, викладаються методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфер особистості та її поведінки. Аналізуються особливості використання психокорекційних методів з особами різного віку. У додатках подано програму підготовки фахівців до здійснення психокорекційної діяльності, авторську розробку психологічної програми корекції.

Ця книга має довгу і цікаву історію. Книга була написана у далекому 2004 році і оприлюднена 2006. Якщо ви тримаєте у руках цю книгу, 2006 року видання, надруковану на якісному білому папері – це майже раритет. Це перше і останнє видання, видане зі згоди автора. Через деякий час я побачила у книжковому магазині ту ж саму книгу, але на сірому папері. Через кілька років, з’явилася книга з тією ж самою обкладинкою, але маркована як “видання 2-ге, стереотипне, 2008 рік”. Наступним етапом стало “2-е стереотипне видання” у білій обкладинці, марковане різними роками. Загальний наклад цього підручника на сьогоднішній день мені невідомий (привіт, налогова). Якщо ви маєте видання цієї книги, цікаво було б дізнатися, яке саме? Напишіть, будь ласка, у коментарі до допису.

Звісно, за цей час зміст підручника дещо застарів, хоч і залишається актуальним. Саме тому я вирішила оприлюднити текст цього підручника, як кажуть “скачать бесплатно и без СМС”. Ви можете завантажити книгу на умовах ліцензії Ліцензія Creative Commons, тобто безкоштовно для некомерційного використання, з обов’язковим вказанням автора при використанні у інших роботах. Якщо ви вказуєте книгу у переліку літератури, ви можете скористатись будь-якою з перелічених заготовок:

 • Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник. – Суми, 2006. – 384 c. – Бібліогр.: с. 279-287. – укp.

 • Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 c.

 • Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2013. – 384 c.

 • Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2015. – 384 c.

Якщо ви бажаєте придбати книгу у друкованому вигляді, то кращає звернути увагу на “Основи психокорекції” видавництва Академвидав. Вона містить значно оновлений зміст та має радикально нижчу ціну.

Завантажити!

Теорія і практика вікової психокорекції
У посібнику висвітлюються питання психологічної корекції розвитку особистості дітей, підлітків, юнацтва.<br /> Розглядаються теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, викладаються методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфер особистості та її поведінки. Аналізуються особливості використання психокорекційних методів з особами різного віку. У додатках подано програму підготовки фахівців до здійснення психокорекційної діяльності, авторську розробку психологічної програми корекції.
Written by: Кузікова С.Б.
Edition: 2
Available in: Paperback Hardcover